Skip to content

譚琬儀

物理治療師
物理治療學(榮譽)理學士 (香港理工大學)
物理治療學文憑 (馬來西亞)
註冊物理治療師 (香港, 馬來西亞)
北極星普拉提康復導師
香港物理治療學會認可針灸治療師
肌內效貼布治療師
Humansa 物理治療及健身中心
香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號維港文化匯K11 ATELIER 18樓1806-08室

香港中環皇后大道中16-18號新世界大廈2座5樓

分享相關資料