Skip to content

戴國威​

物理治療師
職業安全與健康理學碩士
物理治療學專業文憑 (香港理工大學)
Humansa 物理治療及健身中心
香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號維港文化匯K11 ATELIER 18樓1806-08室

香港中環皇后大道中16-18號新世界大廈2座5樓

分享相關資料