Skip to content

司徒恩

物理治療師
註冊物理治療師 (香港)
物理治療碩士 (香港理工大學)
老年學榮譽學士 (香港中文大學)
臨床普拉提證書 (澳洲)
現代針炙學文憑
本體感覺神經肌肉促進術證書
Humansa 物理治療及健身中心
香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號維港文化匯K11 ATELIER 18樓1806-08室

香港中環皇后大道中16-18號新世界大廈2座5樓

分享相關資料