Skip to content

盧敏機

健身教練
國際私人教練認證
國際認證運動表現專家
國際認證可動性專家
Humansa 物理治療及健身中心
香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號維港文化匯K11 ATELIER 18樓1806-08室

香港中環皇后大道中16-18號新世界大廈2座5樓

分享相關資料